Formand Jørgen Jørgensen bød velkommen og foreslog Christian Hjulsager som dirigent.

Christian Hjulsager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

De fremmødte blev talt op (18 incl. bestyrelsen) og forespurgt om hvem der ønskede at blive til mad bagefter.

Formandens beretning inklusiv DSI : 

Jørgen aflagde en god og fyldestgørende beretning der også omfattede beretning fra DSI. Fortalte om et år der havde været vanskeligt sportsligt og økonomisk i Ligaen.

Beretningen blev med klapsalver taget til efterretning.

Spilleudvalgets beretning ved Kristoffer Frederiksen:

Kristoffer præsenterede sig selv, idet han havde indvilliget i at stille op som formand for spilleudvalget. Det var ikke en decideret beretning, da det hovedsageligt kom til at handle om de svære betingelser for 1. holdet i Badminton Ligaen.

Kristoffer blev budt velkommen og dirigenten bemærkede, at Kristoffer forhåbentlig ville blive valgt 🙂

Ungdomsudvalgets beretning ved Per Flink Iversen

De 2 beretninger blev med klapsalver taget til efterretning.

Du kan downloade beretningerne fra Formanden og Ungdomsafdelingen her:

Regnskabet/budget:

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og kunne konstatere, at klubbens regnskab for 2022 endte med et underskud på godt 18.000,- mere en budgetteret.

Kim gennemgik det udsendte regnskab, idet han særligt knyttede kommentarer til posterne: Kontingent, Sponsorater, KLUB100, Tøj, Øvrige indtægter og Ungdomsudvalget.

Herefter blev budgettet for 2023 omdelt og kommenteret, da især de manglende sponsorindtægter ville fortsætte i 1. halvår 2023 men fra 2. halvår 2023 var budgettet kraftigt reduceret, men et underskud samlet for 2023 på knap 140.000,- var at forvente.

Fra 2024 ville der være balance/overskud i budgettet.

Efter et par yderligere et par spørgsmål blev budgettet taget til efterretning.

Valg:

Efter diverse valg fik bestyrelsen følgende sammensætning:

  • Formand: Jørgen Jørgensen (fortsætter for endnu 1 år.
  • Næstformand: Ralf Auerbach (valgt for 2 år).
  • Spilleudvalgsformand: Kristoffer Frederiksen (valgt for 2 år). 
  • Ungdomsudvalgsformand: Per Flink Iversen (fortsætter endnu 1år). 
  • 2 bestyrelsesmedlemmer: Jon Holst-Christensen (valgt for 2 år). Rasmus Grimm (valgt for 1 år).

1 bestyrelsespost: Ikke besat.

1 suppleanter: Ikke besat

  • DSI-repræsentant: Ralf Auerbach (valgt for 2 år).
  • Revisor og revisorsuppleant: Kristian Hjulsager og Per Leerskov (fortsætter).

Eventuelt:

Kl. 19.52 kunne Christian Hjulsager afslutte årets generalforsamling og Jørgen Jørgensen bød på smørrebrød samt øl/vand i Cafeen.

Referent: Kim Hartmann

Del på de Sociale medier